Speläogenese der Höhle Vjetrenica

Speläogenese der Höhle Vjetrenica

Dosadašnja razmišljanja o nastanku Vjetrenice uglavnom su se vodila na to je li Vjetrenica u geološkoj prošlosti bila ponor koji je odvodio vodu iz polja prema moru ili je bila vrelo koje se izlijevalo u polje.

U svakom slučaju Vjetrenica je nastala utjecajem vodenih tokova različitih smjerova, ali i svih drugih procesa koji utječu na genezu i razvoj speleoloških objekata. najvažniji od njih su korozija, erozija i urušavanje, a na njih utječu litološke karakteristike stijena, tektonika, klima i hidrološki uvjeti.

Budući da i danas Vjetrenica ima funkciju dijelom stalnog, a dijelom povremenog toka, koji su povezani s vrelom Lukavac u podnožju, nema sumnje da je Vjetrenica u prošlosti bila, na momente relativno snažno, povremeno vrelo.

Kao i na oblikovanje drugih drugih objekata u kršu, tako je i na oblikovanje Vjetrenice utjecalo više međusobno povezanih činitelja. Područje u kojem je špilja formirana građeno je od jako okršenih malmskih i donjokrednih vapnenaca i dolomita. Strukturno-tektonski ovo područje je okarakterizirano brojnim rasjedima i sustavima pukotina, koji omogućuju brzo prodiranje vode u podzemlje. Važan čitinetelj su i hidrološki uvjeti u prošlosti i sadašnjosti koji su pogodovali i danas pogoduju oblikovanju ove špilje.

Vjetrenica je formirana u području Zavale gdje uz glavni sustav pukotina dinarskog pravca pružanja, SZ-JI, susrećemo rasjede i pukotine smjera S-J. Pukotine SZ-JI su starije, natsale za vrijeme laramijske orogeneze kojom je došlo do izdizanja Dinarida i najvjerojatnije značajnije u početnoj fazi nastajanja špilje. U kasnijoj fazi, kada es formiraju podzemni tokovi značajniju ulogu u formiranju kanala preuzimaju pukotine pravca pružanja S-J. Pukotine S-J su mlađe i vjerojatno su rezultat neotektonskih pokreta.

U početnoj fazi formiranja špilje pukotine se sporo proširuju procesom korozije. Prilikom procjeđivanja voda, obogaćena s CO2 iz atmosfere i tla, postaje agresivna i kemijski otapa stijenke pukotina kroz koje se procjeđuje. Kemijsko otapanje, odnosno proces korozije je dominantan proces u prvoj fazi nastanka špilje. Taj proces je jako spor pa prva faza formiranja špilje traje najduže. Kako proces korozije napreduje pukotine se proširuju i međusobno povezuju, te se stvaraju uvjeti za spori vodeni tok. Pri sporom toku korozija je intenzivnija, pa se pukotine brže proširuju.

U kasnijoj fazi uz proces korozije važniju ulogu preuzima fluvijalna erozija. Voda mehanički razara stijenu i odnosi čestice. Te čestice mehanički razaraju matičnu stijenu, osobito bokove, i širina kanala se povećava. Širenjem kanala povećava se raspon nestabilnog stropa izgrađenog od pukotinama ispresijecanim tanko i deblje uslojenim vapnencima i dolomitima. U početnoj fazi su kanali u cjelosti ispunjeni vodom i vladaju freatski uvjeti. Već u ranijoj fazi formiranja ove špilje, koja traje još i danas, snižavanjem erozijske baze i razine podzemnih voda uspostavljeni su vadozni uvjeti i dolazi do urušavanje stropa na vodenom dijelu špilje, te stvaranja prostranih i visokih dvorana i galerija u sustavu Vjetrenice. U ovoj prvoj fazi počinje taloženje speleotema, ali zbog snažnog mehaničkog djelovanja vode, samo mjestimično.

Moguće je da do prelaska iz freatskih u vadozne uvjete došlo zbog mlađih neotektonskih pokreta kojima je došlo do relativnog izdizanja terena u kojem se nalazi špilja u odnosu na Popovo polje.

Treba istaknuti da je moguće da su se ranija i kasna faza izmjenjivale više puta, odnosno da prelazak iz freatske u vadoznu fazu nije bio oštar, već je dugo trajao nekakav prijelazni period izmjene jedne i druge faze.

O speleogenezi Vjetrenice na temelju dosadašnjih rezultata istraživanja ne mogu se dati precizniji podaci. Za daljna istraživanja speleogeneze ovog objekta potrebno je obaviti dodatne analize pogotovu mineraloško-petrografske i paleontološke, kao i sustavno i detaljno geološki istražiti špilju i okolni prostor.

Eine mystische Welt - zum Greifen nah

Regeln der Höhle

  1. Tragen Sie bitte stets lange Hosen, sowie festes Schuhwerk. Sandalen, sowie Schuhe, bei denen Rutschgefahr besteht, sind strengstens untersagt.
  2. Halten Sie sich bitte stets in der Nähe des Fremdenführers und Ihrer Gruppe auf.
  3. Sollten Sie sich übermüdet oder unwohl fühlen, teilen Sie dies bitte umgehend dem Fremdenführer mit.
  4. Bitte hinterlassen Sie keinen Müll wärend ihres Aufenthaltes. Seien Sie sich dessen bewusst, dass die Vjetrenica-Höhle ein Ökosystem von höchstem Wert darstellt.
  5. Der Zutritt ist für Haustiere nicht gestattet.
  6. Entwenden Sie bitte keine Requisiten aus der Höhle!
  7. Kindern unter 4 Jahren, sowie Personen, die sich in engen Räumen unbehaglich fühlen und Personen mit erschwerten Möglichkeiten der körperlichen Fortbewegung raten wir von einer Höhlenbesichtigung ab.
  8. Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Wissenswertes über die Vjetrenica-Höhle

#1 der Welt
in der biologischen Vielfalt
7,014m
Gesamtlänge
der Kanäle
600m
fertiggestellter
Gehwege
11.6°C
jährliche Durchschnittstemperatur
Enjoy the best things to see in Zavala with a plan including Vjetrenica

Diese Website verwendet Cookies. Mit der weiteren Nutzung unserer Webseite akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies.