NOTICE
From April 15, 2022 , the border crossing Orahov Do-Slano is open for international passenger traffic.

Speleogenesis of Vjetrenica

Speleogenesis of Vjetrenica

Dosadašnja razmišljanja o nastanku Vjetrenice uglavnom su se vodila na to je li Vjetrenica u geološkoj prošlosti bila ponor koji je odvodio vodu iz polja prema moru ili je bila vrelo koje se izlijevalo u polje.

U svakom slučaju Vjetrenica je nastala utjecajem vodenih tokova različitih smjerova, ali i svih drugih procesa koji utječu na genezu i razvoj speleoloških objekata. najvažniji od njih su korozija, erozija i urušavanje, a na njih utječu litološke karakteristike stijena, tektonika, klima i hidrološki uvjeti.

Budući da i danas Vjetrenica ima funkciju dijelom stalnog, a dijelom povremenog toka, koji su povezani s vrelom Lukavac u podnožju, nema sumnje da je Vjetrenica u prošlosti bila, na momente relativno snažno, povremeno vrelo.

Kao i na oblikovanje drugih drugih objekata u kršu, tako je i na oblikovanje Vjetrenice utjecalo više međusobno povezanih činitelja. Područje u kojem je špilja formirana građeno je od jako okršenih malmskih i donjokrednih vapnenaca i dolomita. Strukturno-tektonski ovo područje je okarakterizirano brojnim rasjedima i sustavima pukotina, koji omogućuju brzo prodiranje vode u podzemlje. Važan čitinetelj su i hidrološki uvjeti u prošlosti i sadašnjosti koji su pogodovali i danas pogoduju oblikovanju ove špilje.

Vjetrenica je formirana u području Zavale gdje uz glavni sustav pukotina dinarskog pravca pružanja, SZ-JI, susrećemo rasjede i pukotine smjera S-J. Pukotine SZ-JI su starije, natsale za vrijeme laramijske orogeneze kojom je došlo do izdizanja Dinarida i najvjerojatnije značajnije u početnoj fazi nastajanja špilje. U kasnijoj fazi, kada es formiraju podzemni tokovi značajniju ulogu u formiranju kanala preuzimaju pukotine pravca pružanja S-J. Pukotine S-J su mlađe i vjerojatno su rezultat neotektonskih pokreta.

U početnoj fazi formiranja špilje pukotine se sporo proširuju procesom korozije. Prilikom procjeđivanja voda, obogaćena s CO2 iz atmosfere i tla, postaje agresivna i kemijski otapa stijenke pukotina kroz koje se procjeđuje. Kemijsko otapanje, odnosno proces korozije je dominantan proces u prvoj fazi nastanka špilje. Taj proces je jako spor pa prva faza formiranja špilje traje najduže. Kako proces korozije napreduje pukotine se proširuju i međusobno povezuju, te se stvaraju uvjeti za spori vodeni tok. Pri sporom toku korozija je intenzivnija, pa se pukotine brže proširuju.

U kasnijoj fazi uz proces korozije važniju ulogu preuzima fluvijalna erozija. Voda mehanički razara stijenu i odnosi čestice. Te čestice mehanički razaraju matičnu stijenu, osobito bokove, i širina kanala se povećava. Širenjem kanala povećava se raspon nestabilnog stropa izgrađenog od pukotinama ispresijecanim tanko i deblje uslojenim vapnencima i dolomitima. U početnoj fazi su kanali u cjelosti ispunjeni vodom i vladaju freatski uvjeti. Već u ranijoj fazi formiranja ove špilje, koja traje još i danas, snižavanjem erozijske baze i razine podzemnih voda uspostavljeni su vadozni uvjeti i dolazi do urušavanje stropa na vodenom dijelu špilje, te stvaranja prostranih i visokih dvorana i galerija u sustavu Vjetrenice. U ovoj prvoj fazi počinje taloženje speleotema, ali zbog snažnog mehaničkog djelovanja vode, samo mjestimično.

Moguće je da do prelaska iz freatskih u vadozne uvjete došlo zbog mlađih neotektonskih pokreta kojima je došlo do relativnog izdizanja terena u kojem se nalazi špilja u odnosu na Popovo polje.

Treba istaknuti da je moguće da su se ranija i kasna faza izmjenjivale više puta, odnosno da prelazak iz freatske u vadoznu fazu nije bio oštar, već je dugo trajao nekakav prijelazni period izmjene jedne i druge faze.

O speleogenezi Vjetrenice na temelju dosadašnjih rezultata istraživanja ne mogu se dati precizniji podaci. Za daljna istraživanja speleogeneze ovog objekta potrebno je obaviti dodatne analize pogotovu mineraloško-petrografske i paleontološke, kao i sustavno i detaljno geološki istražiti špilju i okolni prostor.

A mystical world open to all of us

Cave Rules

 1. Please be advised to wear long trousers as well as sturdy shoes. You should neither wear flip-flops nor shoes that have a high risk of slipping.
 2. Always be located in the vicinity of your tour guide and stick to your group - do not leave them.
 3. In case you are feeling tired, please notify the tour guide immediately.
 4. Please do not leave any waste, always bear in mind that you are located in a protected eco-system of great value.
 5. Pets are not allowed to enter the cave.
 6. Please do not take requisites out of the cave!
 7. We strongly disadvise visits for children under the age of 4, persons who suffer from claustrophobia as well as those who have difficulties in physical movement.
 8. Thank you for your understanding!

Interesting facts about the Vjetrenica cave

World's #1
in biodiversity
7,014m
total channel length
600m
total tour paths
11.6°C
average annual temperature

What our visitors say

 • Francisco Gutiérrez

  In June 2010, I had the great fortune of visiting the Vjetrenica Cave, located in Popovo Polje. It was a magnificient experience, highly recommendable for any person keen on nature. The Vjetrenica Cave has all the ingredients to enjoy, learn and experiencing surprises. You will feel a pleasant fresh wind at the entrance, decorated with beautiful petroglifs. The visiting sector of the cave has large size galleries with a path from which you will be able to admire gorgeous speleothems (stalactites, stalagmites, columns, cascade-like, flowstones, gours) and lakes with the blind proteous. The hospitality of the guides, Jasna and Helena, make the visit very special. I am sure they will surprise you.

Enjoy the best things to see in Zavala with a plan including Vjetrenica

Emergency procedure

In our Emergency procedures brochure you can find out evacuation information in cases of power outage, fire, earthquake...
Download the brochure here!

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies.